எள்ளிடி

சுவையான இனிப்பு பண்டம் ‘சிம்மிலி’ செய்வது எப்படி?

“குத்தவாடி சிம்மிலி! ஆஹூம்! ஆஹூம்! ஒரு கிலோ எள்ள உரலிலேRead More…

திணை விதைத்தவன் திணை அறுப்பான், வினை விதைத்தவன் வினை அறுப்பான்

ஒத்த பழமொழிகள்: ஆயுதம் எடுத்தவன் ஆயுதத்தாலே அழிவான். Read More…