proverbs-பழமொழிகள்

சில தமிழ் பழமொழிகளும் அதன் விளக்கங்களும் பகுதி-3

பகுதி-2 ஐப் படிக்க இங்கு சொடுகவும்.  1. செங்கோல் கோணினால்Read More…

proverbs

சில தமிழ் பழமொழிகளும் அதன் விளக்கங்களும் பகுதி-2

 பகுதி-1 ஐப் படிக்காதவர்கள் இங்கு சொடுகவும். 1. மூத்தோர் Read More…