திருக்குறள்-நீத்தார் பெருமை,அறத்துப்பால் மூன்றாம் அதிகாரம்

1.ஒழுக்கத்து நீத்தார் பெருமை விழுப்பத்துவேண்டும் பனுவலRead More…

திருக்குறள்-வான்சிறப்பு,அறத்துப்பால் இரண்டாம் அதிகாரம்

1. வானின் றுலகம் வழங்கி வருதலால்தானமிழ்தம் என்றுணரற் பாRead More…

திருக்குறள்-கடவுள் வாழ்த்து,அறத்துப்பால் முதல் அதிகாரம்

ஒரு செயலை செய்யும்முன் இறைவனை வணங்கிவிட்டே செய்யவேண்Read More…